+48 601 823 005 | kraken@kraken.pl

O NAS

RODOSzanowni Nurkinie i Nurkowie,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych Klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Twoich danych jest KRAKEN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą: ul. Wyłom 1, 30-373 Kraków. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kraken@kraken.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.kraken.pl/5,1,0,kontakt.html, telefonicznie pod numerem +48 790667788 lub pisemnie na adres: ul. Wyłom 1, 30-373 Kraków.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Iwonę Curzydło, z którą możesz się skontaktować poprzez e-mail: iwona.curzydlo@kraken.pl, telefonicznie pod numerem +48 790667788 lub pisemnie na adres: ul. Wyłom 1, 30-373 Kraków.

Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Twoje dane będą przetwarzane w celu certyfikacji stopni nurkowych w międzynarodowych organizacjach nurkowych (PADI, IANTD, TDI, CMAS) oraz do komunikacji marketingowej. Treści marketingowe będę dostarczane w formie wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;  uzasadnionym interesem administratora jest wymóg dostarczenia w/w organizacjom nurkowym danych osobowych potrzebnych do certyfikacji stopni nurkowych Klientów oraz przechowywania tych danych przez minimum 7 lat, a także dostarczanie Klientom informacji o ofertach.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane międzynarodowym organizacjom nurkowym (PADI, IANTD, TDI, CMAS), wśród których znajdują się również podmioty zarejestrowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (PADI, IANTD, TDI), wyłącznie na potrzeby certyfikacji stopni nurkowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (minimum 7 lat), chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez KRAKEN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Twoich danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych kontaktowych czyli adresu, nr telefonu i e-mail, natomiast imię i nazwisko oraz data urodzenia podlegają przechowywaniu przez okres minimum 7 lat;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę możesz odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kraken@kraken.pl.

Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż Twoje dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Ciebie, podczas wypełniania formularza uczestnika kursu nurkowego w formie papierowej lub wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kraken.pl.

Pragniemy zapewnić, iż KRAKEN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.


Z poważaniem,
Zespół KRAKEN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa